HAVALI BANT ALIMI

RESMİ İLAN 27.03.2024 - 10:10, Güncelleme: 27.03.2024 - 10:10
 

HAVALI BANT ALIMI

HAVALI BANT ALIMI
HAVALI BANT ALIMI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ HAVALI BANT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2024/428442   1-İdarenin a) Adı : TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Türkiye Seker Fabrikaları A.S.-Yozgat Seker Fabrikası Sorgun-Sivas Karayolu 5.Km. 66701 SORGUN/YOZGAT c) Telefon ve faks numarası : 3544411010 - 3544411018 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı : HAVALI BANT ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Havalı Bant Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yozgat Şeker Fabrikası 75 T/H Akışkan Yataklı Kazan Dairesi ç) Süresi/teslim tarihi : Havalı bantların imalatı, İdaremize sevki, montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması işleri; sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 60 (altmış) takvim günü içinde tamamlanacaktır. Bu süreye, gümrükte ve/veya nakliyede geçen süre dâhildir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip hemen işe başlanır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 14:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 1-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, 2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu 3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, 4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek orası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi, 5-Adayın veya isteklinin alım kaonus malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: - Teklif veren firmaların, yurt içinde en az bir tane yetkili teknik servisi bulunmalıdır. Teklifle birlikte yetkili teknik servis listesi İdaremize sunulacaktır. - Diğer hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir. 4.3.3. 4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: Havalı bantlar, yürürlükteki ulusal ve uluslararası direktif/yönetmelik ve standartlara uygun olacaktır. Avrupa Birliğinin 596/2009 sayılı Regülasyonu ve 2009/127/EC sayılı Direktifi ile değişik 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak hazırlanan 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Makine Emniyeti Yönetmeliği(2006/42/AT)”ne uygun olacaktır. 4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Teklif edilecek bezin spesifik değerlerini gösterir belge Havalı bant sisteminde kullanılacak bezin malzeme kalitesi, g/m² cinsinden ağırlığı, hava geçirgenliği ve bez kalınlığı gibi teknik özellikleri, kül taşıma sisteminin ihtiyacına göre, Yüklenici tarafından belirlenecektir. Teklif edilecek bezin spesifik değerlerini gösterir belge teklifle birlikte sunulacaktır. Teklif edilen havalı bandın bilgileri Teklif edilen havalı bandın boyutları, malzeme kalitesi ve kapasite hesabını gösterir bilgiler teklifle birlikte sunulacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi İstekliler, geçerlilik süresi dolmamış, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır. Bu belge, teklif ile birlikte İdaremize sunulacaktır. Referans Listesi İstekliler, benzer kapasitedeki havalı bant uygulamalarına ait referans listesini, teklifleri ile birlikte İdaremize sunacaklardır. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.  
HAVALI BANT ALIMI

HAVALI BANT ALIMI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

HAVALI BANT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/428442

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Türkiye Seker Fabrikaları A.S.-Yozgat Seker Fabrikası Sorgun-Sivas Karayolu 5.Km. 66701 SORGUN/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3544411010 - 3544411018

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

HAVALI BANT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Havalı Bant Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yozgat Şeker Fabrikası 75 T/H Akışkan Yataklı Kazan Dairesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Havalı bantların imalatı, İdaremize sevki, montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması işleri; sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 60 (altmış) takvim günü içinde tamamlanacaktır. Bu süreye, gümrükte ve/veya nakliyede geçen süre dâhildir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip hemen işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

1-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek orası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

5-Adayın veya isteklinin alım kaonus malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

- Teklif veren firmaların, yurt içinde en az bir tane yetkili teknik servisi bulunmalıdır. Teklifle birlikte yetkili teknik servis listesi İdaremize sunulacaktır.

- Diğer hususlar teknik şartnamede belirtilmiştir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Havalı bantlar, yürürlükteki ulusal ve uluslararası direktif/yönetmelik ve standartlara uygun olacaktır. Avrupa Birliğinin 596/2009 sayılı Regülasyonu ve 2009/127/EC sayılı Direktifi ile değişik 2006/42/EC sayılı Direktifine paralel olarak hazırlanan 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Makine Emniyeti Yönetmeliği(2006/42/AT)”ne uygun olacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Teklif edilecek bezin spesifik değerlerini gösterir belge

Havalı bant sisteminde kullanılacak bezin malzeme kalitesi, g/m² cinsinden ağırlığı, hava geçirgenliği ve bez kalınlığı gibi teknik özellikleri, kül taşıma sisteminin ihtiyacına göre, Yüklenici tarafından belirlenecektir. Teklif edilecek bezin spesifik değerlerini gösterir belge teklifle birlikte sunulacaktır.

Teklif edilen havalı bandın bilgileri

Teklif edilen havalı bandın boyutları, malzeme kalitesi ve kapasite hesabını gösterir bilgiler teklifle birlikte sunulacaktır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

İstekliler, geçerlilik süresi dolmamış, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır. Bu belge, teklif ile birlikte İdaremize sunulacaktır.

Referans Listesi

İstekliler, benzer kapasitedeki havalı bant uygulamalarına ait referans listesini, teklifleri ile birlikte İdaremize sunacaklardır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve sorgunmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.