İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi Baştabipliği KANTİN KİRALAMA HİZMETİ GENEL ŞARTNAMESİ VE İHALE İLANI

RESMİ İLAN 12.02.2024 - 17:52, Güncelleme: 12.02.2024 - 17:52
 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi Baştabipliği KANTİN KİRALAMA HİZMETİ GENEL ŞARTNAMESİ VE İHALE İLANI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi Baştabipliği KANTİN KİRALAMA HİZMETİ GENEL ŞARTNAMESİ VE İHALE İLANI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yozgat Sorgun Devlet  Hastanesi Baştabipliği KANTİN KİRALAMA HİZMETİ   GENEL ŞARTNAMESİ VE İHALE İLANI       Sorgun Devlet Hastanesi yeni hizmet binası bünyesinde bulunan Kantin olarak kullanılacak olan  yer 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesi için 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Taşınmaz no İli Yozgat İlçesi Sorgun  Mahalle/köy Ahmet Efendi Mahallesi  Pafta no/Cilt No 22,27 E-N Ada no / Safyano 1527 Parsel no/ Sıra no 1 Yüzölçümü (m²) 41.200,84 m² Kiralanacak olan yer ve amacı Çay,kahve,meşrubat,bisküvi tost vb. satılan kantin  Kiralanacak olan yer (m²) Poliklınik katı 15 m²+ Acil Servis  155 m² = 170 m² Taşınmazın tahmin edilen bedeli  (Bir yıl kira bedeli) 126.650,00-TL Geçici Teminat Bedeli 37.995,00-TL (%30) İhale Gün ve Saati 26/02/2024    Pazartesi  günü Saat:10:00 1-Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve hastanemiz kantin  yeri olarak kullanılan alan kantin olarak kiraya verilecektir. 2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Kurumumuz Satın alma Biriminden ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ihale dokümanını satın aldıklarına dair belgeyi teklif  ekinde sunmaları gerekmektedir, ihale dokümanı satış bedeli 500,00-TL dir. 3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli:  İhale, 26/02/2024  PAZARTESİ  günü Saat:10:00'da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Sorgun Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Odasında istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır. 4-Tahnıin Edilen Bedel (1 Yıllık) : 126.650,00 -TL 'dir. 5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, en az 37.995,00-TL'lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir, teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri teminat mektuplarıdır. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Yozgat Döner Sermaye Muhasebe Birimi Sorgun Devlet Hastanesi adına kayıtlı bulunan Halkbank Yozgat Şubesi TR060001200978500079000052 IBAN nolu hesaba yatırılacak ve dekontu teklifleri ekinde sunulacaktır. 6- 1 (BİR) yıllık kira bedeli ihale toplam bedeli olup, Sözleşme  yapılmadan  önce peşin olarak yatırılacaktır.  “2886  Say.Dev.İha.Kan. Madde 57 – Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır. Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.” 7- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler: a)İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı. E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir.  b)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),veya e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği c)Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İdaremizce onaylanmış fotokopisi, d)Bu işle ilgili geçici teminatı yatırdıklarına dair belge. (Söz konusu bedel Yozgat İli Döner Sermaye Muhasebe Biriminin Yozgat Halk Bankasında mevcut olan TR06 0001 2009 7850 0079 0000 52 iban nolu hesabına yatırılacaktır.)    Geçici Teminat Bedeli : - 37.995,00-TL'dir. e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, f)İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri v,b) bendindeki belgeler, g)Adli Sicil Kaydı (Gerçek Kişi ise Kendisinin, tüzel kişilik ise, ortaklarının tümüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle alınmış olması gerekir.) E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir. h)İhale dokümanının satın alındığına dair belge. . (Söz konusu bedel Yozgat İli Döner Sermaye Muhasebe Biriminin Yozgat Halk Bankasında mevcut olan TR06 0001 2009 7850 0079 0000 52 iban nolu hesabına yatırılacaktır.) i)i) İstekli ihale tarihi itibariyle sağlık raporu getireceğine dair taahhütname. (Çalıştıracağı personele ait.) 8-Belgelerin Sunulma Şekli:İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır. 9- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar. İLAN OLUNUR.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi Baştabipliği KANTİN KİRALAMA HİZMETİ GENEL ŞARTNAMESİ VE İHALE İLANI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yozgat Sorgun Devlet
 Hastanesi Baştabipliği
KANTİN KİRALAMA HİZMETİ  
GENEL ŞARTNAMESİ VE İHALE İLANI

      Sorgun Devlet Hastanesi yeni hizmet binası bünyesinde bulunan Kantin olarak kullanılacak olan  yer 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesi için 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif  Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:
Taşınmaz no
İli Yozgat
İlçesi Sorgun 
Mahalle/köy Ahmet Efendi Mahallesi 
Pafta no/Cilt No 22,27 E-N
Ada no / Safyano 1527
Parsel no/ Sıra no 1
Yüzölçümü (m²) 41.200,84 m²
Kiralanacak olan yer ve amacı Çay,kahve,meşrubat,bisküvi tost vb. satılan kantin 
Kiralanacak olan yer (m²) Poliklınik katı 15 m²+ Acil Servis  155 m² = 170 m²
Taşınmazın tahmin edilen bedeli 
(Bir yıl kira bedeli) 126.650,00-TL
Geçici Teminat Bedeli 37.995,00-TL (%30)
İhale Gün ve Saati 26/02/2024    Pazartesi  günü Saat:10:00
1-Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve hastanemiz kantin  yeri olarak kullanılan alan kantin olarak kiraya verilecektir.
2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Kurumumuz Satın alma Biriminden ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ihale dokümanını satın aldıklarına dair belgeyi teklif  ekinde sunmaları gerekmektedir, ihale dokümanı satış bedeli 500,00-TL dir.
3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli:  İhale, 26/02/2024  PAZARTESİ  günü Saat:10:00'da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Sorgun Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Odasında istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.
4-Tahnıin Edilen Bedel (1 Yıllık) : 126.650,00 -TL 'dir.
5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, en az 37.995,00-TL'lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir, teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri teminat mektuplarıdır. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Yozgat Döner Sermaye Muhasebe Birimi Sorgun Devlet Hastanesi adına kayıtlı bulunan Halkbank Yozgat Şubesi TR060001200978500079000052 IBAN nolu hesaba yatırılacak ve dekontu teklifleri ekinde sunulacaktır.
6- 1 (BİR) yıllık kira bedeli ihale toplam bedeli olup, Sözleşme  yapılmadan  önce peşin olarak yatırılacaktır. 
“2886  Say.Dev.İha.Kan. Madde 57 – Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır.
Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.”
7- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
a)İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı. E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir. 
b)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),veya e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği
c)Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İdaremizce onaylanmış fotokopisi,
d)Bu işle ilgili geçici teminatı yatırdıklarına dair belge. (Söz konusu bedel Yozgat İli Döner Sermaye Muhasebe Biriminin Yozgat Halk Bankasında mevcut olan TR06 0001 2009 7850 0079 0000 52 iban nolu hesabına yatırılacaktır.)    Geçici Teminat Bedeli : - 37.995,00-TL'dir.
e) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f)İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri v,b) bendindeki belgeler,
g)Adli Sicil Kaydı (Gerçek Kişi ise Kendisinin, tüzel kişilik ise, ortaklarının tümüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle alınmış olması gerekir.) E-devlet üzerinden alınan belgelerde kabul edilecektir.
h)İhale dokümanının satın alındığına dair belge. . (Söz konusu bedel Yozgat İli Döner Sermaye Muhasebe Biriminin Yozgat Halk Bankasında mevcut olan TR06 0001 2009 7850 0079 0000 52 iban nolu hesabına yatırılacaktır.)
i)i) İstekli ihale tarihi itibariyle sağlık raporu getireceğine dair taahhütname. (Çalıştıracağı personele ait.)
8-Belgelerin Sunulma Şekli:İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
9- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve sorgunmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.