TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ

RESMİ İLAN 03.07.2024 - 13:11, Güncelleme: 03.07.2024 - 13:11
 

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ
                                        Yozgat Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Başkanlığı                   TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ                                                                            İLAN Yozgat ili Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliğine üye Belediyelerin sınırları içerisinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, doktor ofis ve muayenehaneleri ile talep halinde evlerden ve çevre il ve ilçelerden dahil olmak üzere tüm tıbbi atıkların 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 10 yıl müddetle işletilmesi İşi Yozgat Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 1- İhale 16.07.2024 tarihinde saat 14:00 da  Sorgun Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 2- Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve sterilizasyon tesisinin işletilmesi işi 10 yıl süre ile ihale edilmekte olup; ihaleye katılacak olan istekliler aylık 30.000,00 TL+KDV  sabit, toplanan atıklardan elde edilen tahsilatın aylık %15 ‘ini idareye vermeyi kabul etmiş olurlar. Bu şartların altındaki teklifler kesinlikle kabul edilemez. Asgari şartın üzerindeki teklifler en az 1 puan artırılarak yapılacaktır. 3- Muhammen Bedel :(10 yıllık)  70.200.000,00 TL+KDV   4-Geçici Teminat : (%3 ) 2.110.000,00 TL             5-İhale şartname ve ekleri 1.000,00 TL ödenerek Sorgun Belediye Başkanlığı İhale Biriminden  temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. İhale Dosyaları İhale tarih ve saatine kadar Sorgun Belediye Başkanlığı İhale Servisine teslim edilecektir. 6- İsteklilerden alınacak Belgeler: a) Kanuni ikametgah sahibi olmak b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek c)  Geçici teminatı yatırmış olmak. d) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.            1-) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar        Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge. 2-)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 3-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b’ deki esaslara göre temin edecekleri belge e) İmza sirkülerini vermesi             1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri             2-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi                 bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk                 Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)             3-) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her                 birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) h) İstekliler, YOKAB Katı Atı Birlik Başkanlığı’na borcu olmadığına dair Birlik Başkanlığından alacakları belgenin aslını teklif dosyasına koyacaktır. ı) İstekli olarak ihaleye katılacak firma veya ortak girişim firmasının sahibi veya ortaklarından herhangi birinin hissedarı olduğu farklı firmalardan Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Bertarafı konusundaki herhangi bir ihale sürecinde istekli veya yüklenici olarak ilgili idare ile hiçbir sorun yaşamadığına dair geçmişte ve halen faaliyette bulunduğu   idarelerden alacağı ve ihale teklif dosyasında sunacağı belgede İHALE İLAN TARİHİNDEN EN AZ 3 AY ÖNCESİNE KADAR   YAPTIĞI HİZMETTE AKSAKLIKLARIN YAŞANMADIĞI ve İDARE İLE DAVALIK (İHTİLAFLI) OLMADIĞI ibarelerinin mutlaka yazılması gerekmektedir. i) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: -Bankalardan temin edilecek belgelerde birinci yılın toplam işletme tutarının % 25’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir j) Benzer iş olarak; Tıbbi Atık Toplama, Taşıma Hizmetleri İle Birlikte Sterilizasyon Tesis İnşaatı Yaparak Kurulum Ve Montajını Sağlama, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis İşletmeciliği İşi bir bütün olarak kabul edilecektir. k)  İstekliler, en az biri Büyükşehir ve nüfusu en az  1.000.000( birmilyon ) olmak üzere, 3 değişik il genelinde ayrı ayrı Tıbbi Atık Toplama Taşıma ve Bu üç ilde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi işletme işini halen yapıyor olduğuna dair ilgili belediye/ birlik başkanlıklarından temin edecekleri belgenin aslını teklif dosyasında sunacaktır. l)  İsteklinin Tek Bir Sözleşmeye Dayalı Olarak faaliyet gösterdiği bu üç ilden herhangi birinde tek vardiya da (sekiz saat ) en az 3000 kg/gün kapasiteli Tesis İnşaatı Yaparak Cihaz Kurulum Ve Montajını Sağlayarak Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilizasyon Tesis İşletmeciliği Konusunda En Az 10 (On) Yıl Sorunsuz Hizmet Sağlayarak Bahse Konu İşi %100 Tamamladığına Dair İdareden Alacakları Deneyim Belgesini Ve Halen Bilfiil Bu İşleri Yapmaya Devam Ettiklerini Gösterir Yetkili Makamlardan Alınan Belgelerin aslını teklif dosyasında sunacaklardır.  Ortak girişimlerde firmaların her biri ayrı ayrı bu belgeleri sunacaklardır. m) İstekliler ihale ilan tarihinden geriye dönük son 6 aylık dönemi kapsayacak şekilde faaliyette bulunduğu illerden aylık toplam en az 200.000 kg/ay atık toplayıp taşıyarak bertarafını sağladığına dair belediye/birlik başkanlıklarından temin edecekleri belgenin aslını teklif dosyasında sunacaktır. n) Çevre İzin ve Lisans Belgesi o) İsteklinin kendi öz malı olarak en az 2020 model olmak üzere, 2 adet her biri en az azami yüklü ağırlığı 7,5 ton kapasiteli Tıbbi Atık taşıma araç lisansına sahip araçlara ait lisans ve tescil belgeleri teklif dosyasında bulunacaktır. Ortak girişimlerde her bir firma ayrı ayrı bu araç ve belgelere sahip olduğunu teklif dosyasında sunacaktır. ö) İstekli firmaya ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış K2 Yetki Belgesini ve Atık Taşıma Araç Listesi ile Taşıt Kartları teklif dosyasında bulunacaktır. p) İhale ilan tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi devam eden Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi teklif dosyasında bulunacaktır. r) İstekli firma ihale ilan tarihinden önce bünyesinde 2 çevre mühendisi, 1 tehlikeli madde güvenlik danışmanından oluşan teknik personeli tam gün SGK’lı olarak çalıştırdığına dair SGK Bildirgelerini ihale dosyasında bulunacaktır.     s) İstekli olarak ihaleye katılacak olan ortak girişim firmalarındaki her bir firma yukarıda belirtilen şartları ayrı ayrı sağlayacaktır t- Geçici teminat bedeli ve Şartname bedeli Vakıfbank Yozgat Şubesindeki Birliğimize ait İşletme Müdürlüğü TR70 0001 5001 5800 7286 3913 32 nolu hesaba yatırılıp dekontu ihale dosyasına eklenecektir. u- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                 
TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ

                                        Yozgat Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Başkanlığı

 

                TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI VE STERİLİZASYON TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ

                                                                           İLAN

Yozgat ili Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliğine üye Belediyelerin sınırları içerisinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, doktor ofis ve muayenehaneleri ile talep halinde evlerden ve çevre il ve ilçelerden dahil olmak üzere tüm tıbbi atıkların 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 10 yıl müddetle işletilmesi İşi Yozgat Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

1- İhale 16.07.2024 tarihinde saat 14:00 da  Sorgun Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve sterilizasyon tesisinin işletilmesi işi 10 yıl süre ile ihale edilmekte olup; ihaleye katılacak olan istekliler aylık 30.000,00 TL+KDV  sabit, toplanan atıklardan elde edilen tahsilatın aylık %15 ‘ini idareye vermeyi kabul etmiş olurlar. Bu şartların altındaki teklifler kesinlikle kabul edilemez. Asgari şartın üzerindeki teklifler en az 1 puan artırılarak yapılacaktır.

3- Muhammen Bedel :(10 yıllık)  70.200.000,00 TL+KDV  

4-Geçici Teminat : (%3 ) 2.110.000,00 TL

            5-İhale şartname ve ekleri 1.000,00 TL ödenerek Sorgun Belediye Başkanlığı İhale Biriminden  temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. İhale Dosyaları İhale tarih ve saatine kadar Sorgun Belediye Başkanlığı İhale Servisine teslim edilecektir.

6- İsteklilerden alınacak Belgeler:

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

c)  Geçici teminatı yatırmış olmak.

d) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.           

1-) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar 

      Siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge.

2-)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

3-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b’ deki esaslara göre temin edecekleri belge

e) İmza sirkülerini vermesi

            1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri

            2-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi

                bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk

                Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

            3-) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her

                birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

h) İstekliler, YOKAB Katı Atı Birlik Başkanlığı’na borcu olmadığına dair Birlik Başkanlığından alacakları belgenin aslını teklif dosyasına koyacaktır.

ı) İstekli olarak ihaleye katılacak firma veya ortak girişim firmasının sahibi veya ortaklarından herhangi birinin hissedarı olduğu farklı firmalardan Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Bertarafı konusundaki herhangi bir ihale sürecinde istekli veya yüklenici olarak ilgili idare ile hiçbir sorun yaşamadığına dair geçmişte ve halen faaliyette bulunduğu   idarelerden alacağı ve ihale teklif dosyasında sunacağı belgede İHALE İLAN TARİHİNDEN EN AZ 3 AY ÖNCESİNE KADAR   YAPTIĞI HİZMETTE AKSAKLIKLARIN YAŞANMADIĞI ve İDARE İLE DAVALIK (İHTİLAFLI) OLMADIĞI ibarelerinin mutlaka yazılması gerekmektedir.

i) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

-Bankalardan temin edilecek belgelerde birinci yılın toplam işletme tutarının % 25’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir

j) Benzer iş olarak; Tıbbi Atık Toplama, Taşıma Hizmetleri İle Birlikte Sterilizasyon Tesis İnşaatı Yaparak Kurulum Ve Montajını Sağlama, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis İşletmeciliği İşi bir bütün olarak kabul edilecektir.

k)  İstekliler, en az biri Büyükşehir ve nüfusu en az  1.000.000( birmilyon ) olmak üzere, 3 değişik il genelinde ayrı ayrı Tıbbi Atık Toplama Taşıma ve Bu üç ilde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi işletme işini halen yapıyor olduğuna dair ilgili belediye/ birlik başkanlıklarından temin edecekleri belgenin aslını teklif dosyasında sunacaktır.

l)  İsteklinin Tek Bir Sözleşmeye Dayalı Olarak faaliyet gösterdiği bu üç ilden herhangi birinde tek vardiya da (sekiz saat ) en az 3000 kg/gün kapasiteli Tesis İnşaatı Yaparak Cihaz Kurulum Ve Montajını Sağlayarak Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilizasyon Tesis İşletmeciliği Konusunda En Az 10 (On) Yıl Sorunsuz Hizmet Sağlayarak Bahse Konu İşi %100 Tamamladığına Dair İdareden Alacakları Deneyim Belgesini Ve Halen Bilfiil Bu İşleri Yapmaya Devam Ettiklerini Gösterir Yetkili Makamlardan Alınan Belgelerin aslını teklif dosyasında sunacaklardır.  Ortak girişimlerde firmaların her biri ayrı ayrı bu belgeleri sunacaklardır.

m) İstekliler ihale ilan tarihinden geriye dönük son 6 aylık dönemi kapsayacak şekilde faaliyette bulunduğu illerden aylık toplam en az 200.000 kg/ay atık toplayıp taşıyarak bertarafını sağladığına dair belediye/birlik başkanlıklarından temin edecekleri belgenin aslını teklif dosyasında sunacaktır.

n) Çevre İzin ve Lisans Belgesi

o) İsteklinin kendi öz malı olarak en az 2020 model olmak üzere, 2 adet her biri en az azami yüklü ağırlığı 7,5 ton kapasiteli Tıbbi Atık taşıma araç lisansına sahip araçlara ait lisans ve tescil belgeleri teklif dosyasında bulunacaktır. Ortak girişimlerde her bir firma ayrı ayrı bu araç ve belgelere sahip olduğunu teklif dosyasında sunacaktır.

ö) İstekli firmaya ait Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış K2 Yetki Belgesini ve Atık Taşıma Araç Listesi ile Taşıt Kartları teklif dosyasında bulunacaktır.

p) İhale ilan tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi devam eden Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi teklif dosyasında bulunacaktır.

r) İstekli firma ihale ilan tarihinden önce bünyesinde 2 çevre mühendisi, 1 tehlikeli madde güvenlik danışmanından oluşan teknik personeli tam gün SGK’lı olarak çalıştırdığına dair SGK Bildirgelerini ihale dosyasında bulunacaktır.    

s) İstekli olarak ihaleye katılacak olan ortak girişim firmalarındaki her bir firma yukarıda

belirtilen şartları ayrı ayrı sağlayacaktır

t- Geçici teminat bedeli ve Şartname bedeli Vakıfbank Yozgat Şubesindeki Birliğimize ait İşletme Müdürlüğü TR70 0001 5001 5800 7286 3913 32 nolu hesaba yatırılıp dekontu ihale dosyasına eklenecektir.

u- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

                                                                                                                                              

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve sorgunmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.