KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

RESMİ İLAN 26.06.2024 - 15:11, Güncelleme: 26.06.2024 - 15:11
 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ
                                              KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ                                                                       İLAN                                  Yozgat İli Sorgun İlçesi Belediye Başkanlığından; Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çay Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Sorgun Belediyesine ait taşınmaz üzerine, Kat karşılığı (Büro + Dükkan karşılığında) İnşaat Yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. İli: YOZGAT,  İlçesi : Sorgun ,Çay Mahallesi 1386 ada 8 parsel Arsa Alanı: 788,09 m² ,  Bürüt inşaat alanı : 4.353,6 m² ‘dir. 1- İhale 09.07.2024 Salı günü saat:14:00’da Sorgun Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 2- Kat Karşılığı İnşaat yapım işi :  Bürüt İnşaat Alanı 4.353,6 m2  üzerinden Zemin Kat ve Bodrum katı Dükkanların Bürüt Alanı 1361,6 m2 %50 Eşit şekilde sabit paylaşımı ,  Diğer (1,2,3 ve 4.) katlar. Bürüt 2992 m2’den %25 net Bürolar üzerinden, Yüklenici tarafından  İdarece  onaylanan Projeye göre    net alanı üzerinden paylaşımı yapılacaktır.      İhaleye teklif verecek istekliler asgari olarak ; 1.Katta 748 m2  Bürüt Alanı  Bürolar 2.Katta 748 m2 Bürüt Alanı   Bürolar 3.Katta 748 m2 Bürüt Alanı   Bürolar 4.Katta 748 m2 Bürüt Alanı   Bürolar Toplam 2992 m2 Bürüt Alanın net %25’i   Zemin Katta ‘da bulunan Depolu Dükkanlar Toplam 1361,6 m2 Bürüt Alanı net %50’i eşit şekilde               Sorgun Belediyesine vermeyi kabul etmiş olurlar.            Bu ihalede İdarece belirlenen asgari şartın (%50) Dükkanlar eşit ve sabit  , Diğer Bağımsız Bölüm Büroların net alanı %25 altındaki teklifler kesinlikle kabul edilmez. Asgari şartın üzerinde teklifler bağımsız bölüm %25 üzerinden  En az 1 puan artırılarak yapılacaktır. Bürolar (1,2,3, ve 4.) Katların dağılımı Sözleşme oranı üzerinden her katta eşit şekilde  kura ile İdarenin alacağı Bürolar belirlenecektir.  3-Muhammenbedeli: 72.004.632,00-TL  4-Geçiciteminatı:         2.165.000,00-TL  5- İsteklilerden aranılan belgeler;    a) Tebligat için adres beyanı;     1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,     2) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi.     b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)           b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde                  bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,           b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya                 kayıtlı olduğunu gösterir belge.      c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)          c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini          c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,     d) İstekli adına vekâleten ihaleye katılan kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi. e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. f) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediyemiz veznesine yada Halk Bankası Sorgun Şubesi Tr490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir. 6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Sorgun Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri  Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. 7- İhale şartname ve ekleri Sorgun Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri  Müdürlüğünde  ücretsiz görülebilir ve aynı yerden 10.000,00 TL(OnbinTürklirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname ve eklerini satın alması zorunludur. 8- 2886 D.İ.Kanunu Madde 37 Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

                                              KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

                                                                      İLAN

                                 Yozgat İli Sorgun İlçesi Belediye Başkanlığından;

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çay Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Sorgun Belediyesine ait taşınmaz üzerine, Kat karşılığı (Büro + Dükkan karşılığında) İnşaat Yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: YOZGAT,  İlçesi : Sorgun ,Çay Mahallesi 1386 ada 8 parsel Arsa Alanı: 788,09 m² ,  Bürüt inşaat alanı : 4.353,6 m² ‘dir.

1- İhale 09.07.2024 Salı günü saat:14:00’da Sorgun Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- Kat Karşılığı İnşaat yapım işi :  Bürüt İnşaat Alanı 4.353,6 m2  üzerinden Zemin Kat ve Bodrum katı Dükkanların Bürüt Alanı 1361,6 m2 %50 Eşit şekilde sabit paylaşımı ,  Diğer (1,2,3 ve 4.) katlar. Bürüt 2992 m2’den %25 net Bürolar üzerinden, Yüklenici tarafından  İdarece  onaylanan Projeye göre    net alanı üzerinden paylaşımı yapılacaktır.     

İhaleye teklif verecek istekliler asgari olarak ;

  • 1.Katta 748 m2  Bürüt Alanı  Bürolar
  • 2.Katta 748 m2 Bürüt Alanı   Bürolar
  • 3.Katta 748 m2 Bürüt Alanı   Bürolar
  • 4.Katta 748 m2 Bürüt Alanı   Bürolar

Toplam 2992 m2 Bürüt Alanın net %25’i  

  • Zemin Katta ‘da bulunan Depolu Dükkanlar

Toplam 1361,6 m2 Bürüt Alanı net %50’i eşit şekilde   

           Sorgun Belediyesine vermeyi kabul etmiş olurlar.

           Bu ihalede İdarece belirlenen asgari şartın (%50) Dükkanlar eşit ve sabit  , Diğer Bağımsız Bölüm Büroların net alanı %25 altındaki teklifler kesinlikle kabul edilmez. Asgari şartın üzerinde teklifler bağımsız bölüm %25 üzerinden  En az 1 puan artırılarak yapılacaktır. Bürolar (1,2,3, ve 4.) Katların dağılımı Sözleşme oranı üzerinden her katta eşit şekilde  kura ile İdarenin alacağı Bürolar belirlenecektir.

 3-Muhammenbedeli: 72.004.632,00-TL

 4-Geçiciteminatı:         2.165.000,00-TL

 5- İsteklilerden aranılan belgeler;

   a) Tebligat için adres beyanı;

    1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

    2) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi.

    b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

          b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde                  bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

          b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya                 kayıtlı olduğunu gösterir belge.

     c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

         c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

         c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,    

d) İstekli adına vekâleten ihaleye katılan kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediyemiz veznesine yada Halk Bankası Sorgun Şubesi Tr490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir.

6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Sorgun Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri  Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır.

7- İhale şartname ve ekleri Sorgun Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri  Müdürlüğünde  ücretsiz görülebilir ve aynı yerden 10.000,00 TL(OnbinTürklirası) bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname ve eklerini satın alması zorunludur.

8- 2886 D.İ.Kanunu Madde 37 Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve sorgunmedya.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.